Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden.  Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen het Katholiek onderwijs Vlaanderen, VZW Katholiek basisonderwijs Heist-op-den Berg en Vrije basisschool Hallaar en/of werknemers die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.


Het doel van deze website www.basisschool-hallaar.be is informatie te verstrekken over Vrije basisschool

Hallaar haar producten / diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor  algemene informatiedoeleinden.


Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Vrije basisschool Hallaar niet garanderen deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Vrije basisschool Hallaar aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.


Deze website draait op beveiligde servers die voldoen aan de GDPR (WIX), de inhoud is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.  Van deze website mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, door afdrukken, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Vrijde Basisschool Hallaar.


Vrije basisschool Hallaar kan ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaard, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo’s iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar wordt verwezen.


Vrije basisschool Hallaar  zal op eenvoudig verzoek van betrokkene fotomateriaal/informatie over derden getoond op www.basisschool-hallaar.be verwijderen.


Links


Deze website bevat een aantal externe links. Vrije basisschool Hallaar kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden / gesteld voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor de schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.


Privacy


De Vrije Basisschool Hallaar respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurt. Vrije basisschool Hallaar verwerkt in het kader van de haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR)


Google Analytics


Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Vrije basisschool Hallaar gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Vrije Basisschool Hallaar heeft hier geen invloed op.


Informatie


Alle aangeboden onderwijskundige informatie is louter algemeen. Advies is niet gericht naar individuele personen en kan geenszins in de plaats treden van advies gegeven door een betrokken personeelslid.


Toepasbare wetgeving en rechtspraak


Deze voorwaarden worden beheerst, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluiten voorgelegd en beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken.


Versie 1.0 Heist-op-den-Berg, 04/09/2018


Disclaimer Vrije Basisschool Hallaar